دسته بندی محصولات
محصولات آذر انرژی
Pipe Rack
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Pressure Vessel
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Flame Arrestor
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
توزیع کننده مجدد (Redistributor)
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
توزیع کننده گاز مایع (Vapor-Liquid Distributor)
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
توزیع کننده گاز (Vapor Distributor)
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
توزیع کننده مایع (Liquid Distributor)
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Bed Limiter & Hold Down Grid
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Support Plate & Support Grid
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Structure Packing
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Random Packing
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Chimney Tray - draw off tray or Liquid Collector
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Azar energy high efficiency Tray
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Bubble Cap Tray
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Sieve Tray
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Valve Tray
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Vortex Breaker
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Filter Candle Demister
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Wire mesh Demister
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Vane Pack Demister
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
توزیع کننده گاز مایع (Vapor-Liquid Distributor)
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
توزیع کننده گاز (Vapor Distributor)
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
توزیع کننده مایع (Liquid Distributor)
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
بستر کاتالیست از نوع شبکه وی (V Wire Screen Catalyst Support)
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
بستر توپی های بی اثر (Inert Ball Support)
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Plate Pack Liquid Liquid Coalescer
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
صافی مخروطی (Cone Strainer)
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
Basket
پنجشنبه, تير 24, 1395 by مدیر پشتیبانی پورتال
?????? ?????...
>